Prawo w Polsce – Kremacja i Krematoria

Kremacja ciała odbywa się w krematorium zakładu pogrzebowego, w specjalnie do tego celu przygotowanym piecu kremacyjnym, w którym zgodnie z zachowaniem zasad etycznych i sanitarnych mogą zostać spopielone w jednym czasie tylko jedne szczątki.

Zasady spopielania ciał zmarłych na terenie Polski regulują przepisy prawa – Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. 1959 nr 11 poz. 62). Artykuł 12 punkt 1 tejże ustawy precyzuje sposób, w jaki należy grzebać zwłoki, również te spopielone w trakcie procesu kremacji.

Wspomniane przepisy dopuszczają grzebanie urn w grobach, przechowywanie ich w katakumbach i kolumbariach, ewentualnie, gdy zachodzi potrzeba, zatopienie w morzu. Jak dotąd, prawo polskie nie przewiduje możliwości przechowywania urny z prochami najbliższych w domu (zwyczaj pogrzebowy praktykowany m.in. w Stanach Zjednoczonych) czy w innym niż cmentarz miejscu. Niedopuszczalne jest również praktykowanie rozsypywania prochów zmarłych. Czynność ta potraktowana być może jako bezczeszczenie zwłok, prochów lub miejsca pochówku, a zatem czyn zabroniony art. 262 § 1 i § 2 Kodeksu Karnego i zagrożony karą grzywny lub nawet pozbawienia wolności do lat 2.