Zmiany w ZUS

Z dniem 01.08.2018 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wprowadził zmiany odnośnie zasiłku pogrzebowego.

Informujemy, że Zakłady Pogrzebowe nie kserują dowodów osobistych osób, które wnioskują o wypłatę zasiłku pogrzebowego. Od sierpnia b.r. straciły również ważność zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wnioskodawca ubiegający się o wypłatę zasiłku pogrzebowego musi przedstawić dokument, z którego bezpośrednio wynika stosunek pokrewieństwa do osoby zmarłej.

Oznacza to:

  • jeśli dziecko zajmuje się pochówkiem rodzica, musi przedstawić akt urodzenia w celu wykazania pokrewieństwa,
  • jeśli małżonek zajmuje się pochówkiem żony, musi przedstawić akt małżeństwa.

 

Przy przyznawaniu zasiłku pogrzebowego członkowie rodziny to:

  • małżonek (wdowa i wdowiec), także pozostający w separacji orzeczonej wyrokiem sądu,
  • rodzice, ojczym, macocha oraz osoba przysposabiająca,
  • dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione,
  • dzieci przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej,
  • inne dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności,
  • rodzeństwo, dziadkowie, wnuki, osoby, nad którymi została ustanowiona opieka prawna.

Każdy kto spełnia powyższe warunki może uzyskać zasiłek pogrzebowy. W przypadku gdy wnioskodawca odmówi przedłożenia wymaganych dokumentów, usługa jest realizowana gotówkowo.