Zasiłek pogrzebowy

Jak się o niego ubiegać?

Wystąpienie o zasiłek pogrzebowy z reguły formalizowane jest przez pracowników zakładu pogrzebowego, którzy do tego celu będą potrzebowali akt zgonu, dokument tożsamości zmarłego oraz dokument poświadczający zatrudnienie lub uprawnienia do pobierania świadczeń socjalnych (renta i emerytura). Jeżeli jednak dom pogrzebowy nie oferuje takiej usługi, należy procedury dopilnować samemu.

Co warto wiedzieć? Świadczenie to przysługuje osobie (lub osobom, wtedy otrzymaną kwotę dzieli się pomiędzy partycypujących w kosztach), która faktycznie pokrywała koszty pochówku. Zasiłek pogrzebowy wynosi obecnie 4000 zł. Ubiegać można się o niego w ciągu 12 miesięcy od zgonu. Aby to jednak zrobić, należy spełnić wszelkie formalności pogrzebowe, a następnie udać się do oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych właściwego dla miejsca zamieszkania zmarłego i złożyć tam wniosek o przyznanie zasiłku (druk formularza jest dostępny on-line na stronie ZUS). Do wniosku niezbędne jest dołączenie skróconego odpisu aktu zgonu, oryginałów rachunków za usługi funeralne (są dowodem na poniesione koszty, warto wykonać dla siebie ich kserokopie), niezbędne okażą się również dokumenty wskazujące nasz związek (stopień pokrewieństwa) z osobą zmarłą oraz zaświadczenie o fakcie podlegania ubezpieczeniu rentowemu (zaświadczenie to składa płatnik składek, zwykle jest to pracodawca zmarłego).

Zasiłek pogrzebowy przysługuje, jeśli zmarły był ubezpieczony, był emerytem lub rencistą, nie nabył prawa do jednego z wymienionych świadczeń, ale spełniał warunki ich otrzymania. O zasiłek ten można się także ubiegać w przypadku śmierci bliskiego pobierającego świadczenie rehabilitacyjne, macierzyńskie lub inne w jego wysokości.