ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 07.03.2008 r./Dz. U. z dnia 21.03.2008 r./.
§ 13.1. Pomiędzy grobami powinno być zapewnione przejście o szerokości co najmniej 0,5m
2 Przejścia między grobami mogą być zagospodarowane wyłącznie za zgodą zarządcy cmentarza oraz na warunkach przez niego określonych.
§ 14. Na grobach można ustawiać nagrobki o wymiarach nie przekraczających granic powierzchni grobu, albo usypać ziemię w postaci pagórka nad grobem.
Przypominamy o zakazie samowolnych nasadzeń, ustawiania ławek, wazonów i innych elementów poza obrysem grobu.

UCHWAŁA NR XVI/260/16 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarzy Komunalnych oraz zasad ich zarządu na terenie Gminy Kobierzyce Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 13 i art. 40 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 t.j. ze zm.) oraz art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. nr 45 poz. 236 j.t. ze zm.) uchwala się co następuje:
1. Przyjmuje się Regulamin Cmentarzy Komunalnych w miejscowościach Bielany Wrocławskie, Kobierzyce, Magnice, Tyniec Mały, Tyniec nad Ślęzą, Wierzbice, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobierzyce.
3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 29 kwietnia 2016 r. Poz. 2231 Załącznik nr 1 do uchwały nr XVI/260/16 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 22 kwietnia 2016 r. Regulamin Cmentarzy Komunalnych w miejscowościach Bielany Wrocławskie, Kobierzyce, Magnice, Tyniec Mały, Tyniec nad Ślęzą, Wierzbice

Postanowienia ogólne
Cmentarze komunalne w gminie Kobierzyce są miejscem pochówku osób zmarłych bez względu na ich narodowość, wyznanie, światopogląd i pochodzenie społeczne.
Regulamin dotyczy cmentarzy komunalnych, których zarządcą jest Gmina Kobierzyce (Zarządca).

Kobierzyce ul. Spółdzielcza
Tyniec Mały ul. Domasławska
Tyniec n/Ślęzą ul. Szkolna
Magnice ul. Św. Józefa
Wierzbice ul. Lipowa
Bielany Wrocławskie ul. Kwiatowa

II. Przepisy porządkowe obowiązujące na cmentarzach:

  • Cmentarz komunalny jest dostępny dla ludności codziennie.
  • Wejście na teren cmentarza udostępnione jest w wyznaczonych miejscach.
  • Wjazd na teren cmentarza możliwy jest po uprzednim zgłoszeniu u Zarządcy.
  • Formalności związane z usługami cmentarnymi załatwia Zarządca cmentarza od poniedziałku do piątku w godzinach od 07.30 do 15.30.
  • Osoby przebywające na terenie cmentarzy zobowiązane są do zachowania ciszy, powagi i szacunku należnego zmarłym.
  • Porządkowanie i pielęgnacja grobów oraz ich bezpośredniego otoczenia należy do obowiązków opiekunów grobu.
  • W rejonach cmentarzy gdzie ustawione są oznaczone pojemniki, przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów, odpady powstałe na skutek porządkowania i pielęgnacji grobów powinny być segregowane oraz umieszczane w pojemnikach przeznaczonych dla danego typu odpadu.
  • Za stan techniczny elementów zagospodarowania grobów i ich otoczenia odpowiadają dysponenci grobów.
  • W przypadku stwierdzenia ustawienia ławki lub wykonania zagospodarowania otoczenia grobu bez uzgodnienia z Zarządcą cmentarza, w sposób ograniczający lub utrudniający sprawowanie opieki nad sąsiednimi grobami, dysponenci grobów są zobowiązani do usunięcia ww. elementów w terminie wskazanym przez Zarządcę cmentarza.
  • W razie nie usunięcia przez opiekunów grobów ławek oraz elementów zagospodarowania otoczenia grobów w terminie wskazanym przez administratora cmentarza, elementy te zostaną usunięte przez Zarządcę.

Zabrania się na terenie cmentarza:
1) prowadzenia działalności gospodarczej bez wiedzy i zgody Zarządcy cmentarza.
2) zrywania wszelkiego rodzaju roślin i kwiatów oraz zbierania nasion.
3) wprowadzania zwierząt. (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 2 – Poz. 2231)
4) umieszczania elementów i symboli wyznaniowych na grobach i pomnikach bez zgody osoby opiekującej się danym grobem.
5) ustawiania nagrobków i montażu płyt nagrobnych oraz dokonywania nasadzeń drzew i krzewów poza obrysem grobu.
6) zabrania się wjazdu na teren cmentarza pojazdów oraz sprowadzania sprzętu, których użycie mogłoby spowodować uszkodzenia w infrastrukturze cmentarza.
7) ustawiania ławek oraz innych elementów ozdobnych na przestrzeniach między grobami utrudniających dojście do grobów innym osobom.
8) wysypywania odpadów poza pojemniki do tego przeznaczone.
9) wjazdu i poruszania się po terenie cmentarza wszelkimi pojazdami z wyjątkiem: a) karawanów dowożących zmarłych do miejsca pochówku; b) pojazdów dowożących osoby niepełnosprawne w godzinach otwarcia cmentarza; c) pojazdów będących w dyspozycji zakładów usług pogrzebowych wykonujących usługę pogrzebową; d) pojazdów świadczących posługę religijną w czasie ceremoniału pogrzebowego; e) pojazdów świadczących usługi cmentarne.

III. Gospodarka miejscami grzebalnymi
Pochówki na cmentarzach otwartych do bieżącego chowania zmarłych, odbywają się w kwaterach do bieżącego chowania, według planu pochówków zatwierdzonego przez Zarządcę cmentarzy.

Odstępstwo od planu pochówków na cmentarzach otwartych do bieżącego chowania zmarłych oraz pochówki na pozostałych cmentarzach komunalnych, zamkniętych do bieżącego chowania zmarłych, wymagają uzyskania pisemnej zgody Zarządcy cmentarza. Zgody te wydawane są bezpłatnie, na podstawie pisemnych wniosków kierowanych do Zarządcy cmentarzy przez osoby organizujące pogrzeb.

Zmiana lokalizacji grobu w obrębie danego cmentarza lub przeniesienie grobu z jednego cmentarza komunalnego na inny cmentarz komunalny, wymaga uzyskania pisemnej zgody Zarządcy cmentarza i może być dokonana w przypadku możliwości terenowych zabezpieczenia zamiennego miejsca przeznaczonego pod grób (miejsca grzebalnego).

Miejscem grzebalnym jest miejsce pod grób ziemny, murowany lub rodzinny.

Miejsca grzebalne zwolnione po ekshumacji mogą być przeznaczone do bieżących pochówków.

Za pochowanie zwłok Zarządca nie pobiera opłat.

Wjazd i poruszanie się pojazdów mechanicznych na terenie cmentarzy

Wjazd pojazdami mechanicznymi na teren cmentarzy komunalnych, w celu odwiedzin grobów, możliwy jest wyłącznie dla osoby niepełnosprawnej ruchowo, posiadającej aktualną kartę inwalidzką. 2.

Do stałego wjazdu na teren cmentarzy upoważnione są pojazdy: a) służb komunalnych związanych z administracją i nadzorem cmentarzy, b) policji, c) pogotowia ratunkowego, d) straży pożarnej.

Przedsiębiorcom, w celu wykonania usług cmentarno-pogrzebowych umożliwia się wjazd na teren cmentarzy komunalnych, samochodami o ciężarze całkowitym do 1,5 t., w dni robocze, w godzinach pracy

Zarządcy cmentarzy, po uprzednim zgłoszeniu wjazdu na cmentarz. Kierujący pojazdami poruszający się po drogach cmentarnych zobowiązani są zachować szczególną ostrożność, poruszać się z prędkością do 5 km/h, nie zakłócać ceremonii pogrzebowych oraz nie tarasować dróg cmentarnych i ścieżek. Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 3 – Poz. 2231 V. Świadczenie usług pogrzebowych i cmentarnych

Do prowadzenia na terenie cmentarzy usług pogrzebowych, upoważnione są firmy wybrane przez rodzinę zmarłych.

Zarządca cmentarzy posiada prawo odmowy dopuszczenia do świadczenia usług cmentarnych na cmentarzach przedsiębiorcom rażąco naruszającym przepisy niniejszego Regulaminu, po ich uprzednim powiadomieniu.

Pogrzeby na cmentarzach mogą być wykonywane w dniach od poniedziałku do soboty w godzinach od 9.00 do 15.00. W uzasadnionych przypadkach godziny te mogą ulec zmianie.

Ekshumacje na cmentarzach mogą być wykonywane w okresie przewidzianym odrębnymi przepisami, w dniach od poniedziałku do soboty, za wyjątkiem dni świątecznych, we wczesnych godzinach rannych (nie później niż do godziny 9.00), po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zarządcą cmentarza.

Usługi cmentarne i kamieniarskie mogą być wykonywane na cmentarzu w dniach od poniedziałku do soboty w godzinach od 9.00 do 15.00 za wyjątkiem dni świątecznych a także w trakcie ceremonii pochówku.

Usługi związane z przeprowadzeniem pogrzebu lub ekshumacji można prowadzić po ich uprzednim zgłoszeniu u Zarządcy cmentarza.

Wskazanie firmie pogrzebowej miejsca grzebalnego do kopania grobu i sprawdzenie prawidłowości jego wykonania pod względem zgodności z przepisami prawa oraz odbiór uporządkowanego terenu przylegającego do nowej mogiły, dokonuje Zarządca cmentarzy, z udziałem przedstawiciela przedsiębiorcy wykonującego usługę pogrzebową.

Na kwaterach przeznaczonych do bieżącego chowania zmarłych, zakończenie kopania grobów przez przedsiębiorców w obrębie kwatery grzebalnej winno nastąpić minimum na jedną godzinę przed pierwszym planowanym w danym dniu pochówkiem i może się rozpocząć nie wcześniej niż pół godziny po dokonaniu ostatniego pochówku.

Przed rozpoczęciem kopania grobu, przedsiębiorca realizujący te prace zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu przewidzianego pod odkład ziemi oraz sąsiednich grobów, a po zasypaniu mogiły zobowiązany jest do przywrócenia terenu składowania odkładu, do stanu poprzedniego.

W razie występujących temperatur dodatnich kopanie grobu ziemnego powinno być realizowane w dniu pogrzebu, natomiast przy występujących temperaturach ujemnych i zamarznięciu ziemi można wstępnie przygotować grób ziemny do pochówku na jeden dzień wcześniej. W przypadku dochowania osoby zmarłej do istniejącego grobu, wcześniejsze przygotowanie grobu musi zostać przeprowadzone w taki sposób, aby uniemożliwiony był dostęp osób niepowołanych do pochowanych w grobie szczątków.

W przypadku wystąpienia trudności w realizacji usługi kopania grobu w miejscach ponownego pochówku, wykonawca usługi zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania o tym

Zarządcę cmentarza, celem ustalenia dalszego sposobu postępowania.
Domy Przedpogrzebowe na cmentarzach komunalnych udostępniane będą dla celów zrealizowania usługi pogrzebowej nie później niż 5 minut przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia ceremonii, a zwalniane muszą być najpóźniej 5 minut przed następną ceremonią.

Wykonawca usług pogrzebowych zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania terminu pogrzebu i zapewnienia godnego orszaku pogrzebowego.

Zabezpieczenie właściwych i bezpiecznych warunków przemieszczania się konduktu pogrzebowego, za wyjątkiem utwardzonych dróg cmentarnych, leży w obowiązku podmiotu wykonującego pochówek.

Grobowce mogą być budowane na kwaterach grobowców, w miejscu wskazanym przez Zarządcę cmentarza. Wykonawca podczas prac budowlanych, związanych z budową grobowca, zobowiązany jest zapewnić nadzór osoby posiadającej uprawnienia budowlane.

Usługi związane z robotami kamieniarskimi oraz wszelkimi robotami budowlanymi, wykonywanymi przy grobach, można prowadzić po ich zgłoszeniu z co najmniej 1- dniowym wyprzedzeniem po przedstawieniu Zarządcy uproszczonego projektu (szkicu) nagrobka lub obiektu budowanego, wraz z jego wymiarami. Dziennik

Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 4 – Poz. 2231
Wykonawca robót kamieniarskich zobowiązany jest do montażu nagrobka o wymiarach nieprzekraczających granic powierzchni grobu.
Wykonawcy robót kamieniarskich i budowlanych, wykonywanych przy grobach, zobowiązani są do uporządkowania terenu, wywozu z miejsca wykonywania usługi gruzu i resztek poprzedniego wystroju grobu, jak również nadmiaru ziemi. Zabrania się czyszczenia i mycia narzędzi oraz sprzętu do prac kamieniarskich i budowlanych na terenie cmentarza oraz na terenie przyległym do cmentarza.

Zarządca cmentarza w przypadku stwierdzenia niezgodności złożonego projektu nagrobka z jego realizacją bądź naruszenia postanowień porządkowych niniejszego regulaminu posiada prawo przerwania prowadzonych prac.

Wykonawca robót kamieniarskich lub innych usług cmentarnych, zobowiązany jest do przerwania prac w przypadku, gdy w sąsiedztwie odbywa się pogrzeb.