Szczególnym wyrazem zaufania względem zakładu pogrzebowego jest powierzenie odpowiedzialnego zadania administracji cmentarza. Do obowiązków administratora cmentarza należy dbałość o wszelkie sprawy, związane z bieżącym funkcjonowaniem danej nekropolii – a więc o porządek na cmentarzu, niezbędne prace konserwacyjne oraz naprawcze, nasadzenia drzew, budowę oraz montaż nowych elementów infrastruktury. Zadaniem administratora cmentarza jest także wykonywanie wszystkich prac cmentarnych – takich, jak np. przygotowywanie grobów pod nowe pochówki.

Zakład Pogrzebowy Witwicka od dnia 01.08.2011 r. jest administratorem Cmentarza Parafialnego w Gniechowicach. To nie tylko odpowiedzialne zadanie, które podejmujemy z całym zaangażowaniem, ale także powód do dumy, że możemy w ten sposób aktywnie przyczynić się do pomocy społeczności lokalnej.

Przedstawiamy Państwu obecny regulamin cmentarza:

§1.
Cmentarz w Gniechowicach jest cmentarzem parafialnym, którym zarządza każdorazowy Proboszcz parafii p.w. Św. Filomeny w Gniechowicach. W imieniu proboszcza działa upoważniony przez parafię Zarządca. Obecnie funkcję tę pełni firma: Zakład Pogrzebowy z Krzyżowic. Adres firmy: Bożena Witwicka Ul. Główna 14 Krzyżowice Tel. (71) 311 84 40 / kom. 607 152 668.

§2.
1. Miejsce na grób ziemny lub grób murowany (grobowiec) wyznacza Zarządca po uzgodnieniu z rodziną zmarłego.
2. Zezwolenia i uzgodnienia przewidziane przepisami prawa związane z pochówkiem oraz budową nagrobków i grobów murowanych wydaje Zarządca.
3. Opłaty z tytułu korzystania z cmentarza wnosi się na konto Parafii:
Bank Spółdzielczy w Kątach Wrocławskich
67 9574 0005 2001 0000 1977 0103
„KAPLICA”
Dotyczą one:
– przedłużenia możliwości użytkowania miejsca na następne 20 lat
– zezwolenia na postawienie nagrobka.
4. Na cmentarzu można zarezerwować miejsca na przyszły pochówek po opłaceniu uzgodnionego z Zarządcą miejsca. Przez wpłatę rezerwacyjną nie nabywa się praw własności do opłaconego miejsca, jedynie staje się jego użytkownikiem na 20 lat. Jeżeli po 20 latach użytkownik nie dokona dalszego przedłużenia rezerwacji przez złożenie opłaty, to Zarządca traktuje to jako rezygnację z dalszego użytkowania grobu.
5. Uprawnienia do grobu można przedłużyć na następne 20 lat wnosząc opłatę. W przypadku nie opłacenia grób staje się własnością parafii. Zarządca cmentarza nie ma obowiązku szukania osób do uregulowania opłaty. Obowiązek ten spoczywa na osobach zainteresowanych.

§3.
1. Wykonywanie robót kamieniarsko-budowlanych, stawianie lub naprawa pomników wymaga powiadomienia Zarządcy w celu dokonania niezbędnych uzgodnień i wniesienia opłat.
2. Na wykonywanie wyżej wymienionych robót ustala się jeden dzień w tygodniu – to jest ŚRODĘ.
3. Elementy po remoncie, bądź rozbiórce grobu/nagrobka oraz gruz należy usunąć z cmentarza we własnym zakresie. Szkody powstałe na skutek prac remontowych pokrywa wykonawca.

§4.
Na terenie cmentarza zabrania się:
1. Dewastowania pomników i grobów oraz niszczenia zieleni i urządzeń cmentarza.
2. Nieobyczajnego zachowania naruszającego powagę miejsca (palenia tytoniu, spożywania alkoholu, jazdy na rowerach czy wprowadzania zwierząt).
3. Ustawiania nagrobków o wymiarach przekraczających granicę powierzchni grobu (2,5m x l,5m).
4. Ustawiania i wykonywania ławek, ogrodzeń i utwardzania terenu wokół grobu.
5. Sadzenia drzew i krzewów.
6. Zaśmiecania terenu cmentarza a zwłaszcza składowania śmieci przy sąsiednich grobach, pod drzewami, czy w krzewach i innych nie przeznaczonych do tego miejscach.
7. Zakaz wywieszania ogłoszeń i reklam.

§5.
1. Zarządca cmentarza nie ponosi odpowiedzialności za szkody na cmentarzu spowodowane przez kradzieże, zdarzenia losowe.
2. Osoba uprawniona do grobu o fakcie zdewastowania grobu winna powiadomić Zarządcę cmentarza i Policję.
3. Każdy ma prawo do indywidualnego ubezpieczenia grobu.

Opłaty obowiązujące na Cmentarzu Parafialnym w Gniechowicach:
1. Ustala się opłaty za miejsca grzebalne – groby ziemne na okres 20 lat.

  • Za grób jednomiejscowy 150,00zł
  • Za rezerwację miejsca na grób jednomiejscowy 150,00zł
  • Za grób dwumiejscowy 250,00zł
  • Za rezerwację miejsca na grób dwumiejscowy 250,00zł
  • Za grób dzieci do lat 6 100,00zł
  • Za dochówek lub miejsce dla urny 150,00zł
  • Za grób głębinowy jednomiejscowy 150,00zł
    2. Po upływie czasu określonego w punkcie 1 opłaty podlegają odnowieniu po cenach aktualnie obowiązujących od 1.08.2011r.