Zakład Pogrzebowy WITWICKA prowadzi działalność gospodarczą na terenie Gminy Kobierzyce od 1973 r., dlatego też posiada doskonałą znajomość wszystkich cmentarzy wraz z obyczajami panującymi na nich. Miejsca pochówków znajdują się w takich miejscowościach jak Krzyżowice, Kobierzyce, Bielany Wrocławskie, Tyniec Mały, Magnice, Wierzbice, Tyniec Nad Ślężą.

Przez kilka ostatnich lat, w Krzyżowicach, Kobierzycach i pozostałych miejscowościach cmentarze zostały skomunalizowane. Zarządca cmentarzy (Gmina Kobierzyce) w obecnej chwili nie pobiera opłat za miejsca grzebalne (groby tradycyjne, dziecinne i urnowe).

Zakład Pogrzebowy Kobierzyce

Adres:

Krzyżowice, ul. Główna 14
55-040 Kobierzyce

Numer kontaktowy:

71 3118440 

Godz. otwarcia biura

pon. - pt. : 8:00 - 16:00
sob. 9:00 - 12:00

Usługi pogrzebowe Krzyżowice, Kobierzyce

Do ewidencji cmentarza, potrzebna jest karta zgonu potwierdzona przez Urząd Stanu Cywilnego, który wystawił akt zgonu. Jest to ta część, która zostaje nam po wizycie w USC w raz z aktami zgonu. Proces ewidencji jest dość żmudny i długotrwały, dlatego trwa to wszystko dość długo, ale sukcesywnie posuwamy się do przodu.

Zakład Pogrzebowy Witwicka w Kobierzycach i Krzyżowicach

Zakład Pogrzebowy WITWICKA, którego biuro mieści się w gminie Kobierzyce, w miejscowości Krzyżowice przy ul. Głównej 14,
świadczy następujące usługi pogrzebowe:

 • organizacja pogrzebów – tradycyjnych oraz kremacyjnych,
 • całodobowe eksportacje Zmarłych do chłodni,
 • ekshumacje wykonywane na cmentarzach komunalnych oraz parafialnych,
 • usługi florystyczne,
 • krzyże drewniane,
 • tabliczki na krzyż,
 • trumnę i urnę
 • usługi kamieniarskie,
 • książki oraz poduszki granitowe,
 • garderoba dla zmarłych,
 • transport Zmarłych w Polsce i na świecie,
 • obudowy nagrobne.

Kremacja Kobierzyce, Krzyżowice

Zakład usług pogrzebowych ma wieloletnie doświadczenie w organizacji ceremonii pogrzebowych kremacyjnych. Dla rodzin mieszkających w Kobierzycach i Krzyżowicach w naszym biurze przygotowany jest bogaty wybór różnego rodzaju urn. Pogrzeby kremacyjne realizujemy na wszystkich cmentarzach w Kobierzycach, Krzyżowicach i okolicy.

Pogrzeby kremacyjne – urnowe są coraz częściej wybierane ze względu na możliwość dochowania urny z prochami do istniejącego grobu.

Pomoc w formalnościach pogrzebowych

Zapewniamy również pomoc w dopełnianiu formalności urzędowych oraz wszelkie inne wsparcie, tak ważne w bolesnych chwilach po stracie Bliskiej Osoby.

Uprzejmie proszę Państwa o dostarczenie do naszej Gminy karty zgonu oraz dokumentu, w którym będą zawarte takie informacje, jak: osoba zajmująca się pochówkiem, obecny dysponent grobu, data oraz adres cmentarza pod którym zostanie odprawiona ceremonia pochówku. Te dokumenty można dostarczyć bezpośrednio do Gminy Kobierzyce ul. Pałacowa 1 pokój nr 7, tel: 71 369 82 24.

Dokumenty mogą zostać również dostarczone do naszego zakładu pod następującymi adresami:

Nasz zakład pogrzebowy zatroszczy się, aby zostały one przekazane do Gminy.

Ekspansja nowych mieszkańców na teren Gminy Kobierzyce, spowodowała szybkie wykorzystanie wolnych miejsc na cmentarzach. Dość szybko zawęziły się nekropolie, co spowodowało brak możliwość rezerwacji pustych (wolnych) miejsc. Dopóki cmentarze nie zostaną powiększone o nowe pola do pochówków, dopóty nie ma możliwości rezerwacji miejsc grzebalnych.

ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 07.03.2008 r./Dz. U. z dnia 21.03.2008 r./.
§ 13.1. Pomiędzy grobami powinno być zapewnione przejście o szerokości co najmniej 0,5m
2 Przejścia między grobami mogą być zagospodarowane wyłącznie za zgodą zarządcy cmentarza oraz na warunkach przez niego określonych.
§ 14. Na grobach można ustawiać nagrobki o wymiarach nie przekraczających granic powierzchni grobu, albo usypać ziemię w postaci pagórka nad grobem.
Przypominamy o zakazie samowolnych nasadzeń, ustawiania ławek, wazonów i innych elementów poza obrysem grobu.

UCHWAŁA NR XVI/260/16 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarzy Komunalnych oraz zasad ich zarządu na terenie Gminy Kobierzyce Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 13 i art. 40 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 t.j. ze zm.) oraz art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. nr 45 poz. 236 j.t. ze zm.) uchwala się co następuje:
1. Przyjmuje się Regulamin Cmentarzy Komunalnych w miejscowościach Bielany Wrocławskie, Kobierzyce, Magnice, Tyniec Mały, Tyniec nad Ślęzą, Wierzbice, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobierzyce.
3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 29 kwietnia 2016 r. Poz. 2231 Załącznik nr 1 do uchwały nr XVI/260/16 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 22 kwietnia 2016 r. Regulamin Cmentarzy Komunalnych w miejscowościach Bielany Wrocławskie, Kobierzyce, Magnice, Tyniec Mały, Tyniec nad Ślęzą, Wierzbice

Postanowienia ogólne
Cmentarze komunalne w gminie Kobierzyce są miejscem pochówku osób zmarłych bez względu na ich narodowość, wyznanie, światopogląd i pochodzenie społeczne.
Regulamin dotyczy cmentarzy komunalnych, których zarządcą jest Gmina Kobierzyce (Zarządca).

Kobierzyce ul. Spółdzielcza
Tyniec Mały ul. Domasławska
Tyniec n/Ślęzą ul. Szkolna
Magnice ul. Św. Józefa
Wierzbice ul. Lipowa
Bielany Wrocławskie ul. Kwiatowa

II. Przepisy porządkowe obowiązujące na cmentarzach:

 • Cmentarz komunalny jest dostępny dla ludności codziennie.
 • Wejście na teren cmentarza udostępnione jest w wyznaczonych miejscach.
 • Wjazd na teren cmentarza możliwy jest po uprzednim zgłoszeniu u Zarządcy.
 • Formalności związane z usługami cmentarnymi załatwia Zarządca cmentarza od poniedziałku do piątku w godzinach od 07.30 do 15.30.
 • Osoby przebywające na terenie cmentarzy zobowiązane są do zachowania ciszy, powagi i szacunku należnego zmarłym.
 • Porządkowanie i pielęgnacja grobów oraz ich bezpośredniego otoczenia należy do obowiązków opiekunów grobu.
 • W rejonach cmentarzy gdzie ustawione są oznaczone pojemniki, przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów, odpady powstałe na skutek porządkowania i pielęgnacji grobów powinny być segregowane oraz umieszczane w pojemnikach przeznaczonych dla danego typu odpadu.
 • Za stan techniczny elementów zagospodarowania grobów i ich otoczenia odpowiadają dysponenci grobów.
 • W przypadku stwierdzenia ustawienia ławki lub wykonania zagospodarowania otoczenia grobu bez uzgodnienia z Zarządcą cmentarza, w sposób ograniczający lub utrudniający sprawowanie opieki nad sąsiednimi grobami, dysponenci grobów są zobowiązani do usunięcia ww. elementów w terminie wskazanym przez Zarządcę cmentarza.
 • W razie nie usunięcia przez opiekunów grobów ławek oraz elementów zagospodarowania otoczenia grobów w terminie wskazanym przez administratora cmentarza, elementy te zostaną usunięte przez Zarządcę.

Zabrania się na terenie cmentarza:
1) prowadzenia działalności gospodarczej bez wiedzy i zgody Zarządcy cmentarza.
2) zrywania wszelkiego rodzaju roślin i kwiatów oraz zbierania nasion.
3) wprowadzania zwierząt. (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 2 – Poz. 2231)
4) umieszczania elementów i symboli wyznaniowych na grobach i pomnikach bez zgody osoby opiekującej się danym grobem.
5) ustawiania nagrobków i montażu płyt nagrobnych oraz dokonywania nasadzeń drzew i krzewów poza obrysem grobu.
6) zabrania się wjazdu na teren cmentarza pojazdów oraz sprowadzania sprzętu, których użycie mogłoby spowodować uszkodzenia w infrastrukturze cmentarza.
7) ustawiania ławek oraz innych elementów ozdobnych na przestrzeniach między grobami utrudniających dojście do grobów innym osobom.
8) wysypywania odpadów poza pojemniki do tego przeznaczone.
9) wjazdu i poruszania się po terenie cmentarza wszelkimi pojazdami z wyjątkiem: a) karawanów dowożących zmarłych do miejsca pochówku; b) pojazdów dowożących osoby niepełnosprawne w godzinach otwarcia cmentarza; c) pojazdów będących w dyspozycji zakładów usług pogrzebowych wykonujących usługę pogrzebową; d) pojazdów świadczących posługę religijną w czasie ceremoniału pogrzebowego; e) pojazdów świadczących usługi cmentarne.

III. Gospodarka miejscami grzebalnymi
Pochówki na cmentarzach otwartych do bieżącego chowania zmarłych, odbywają się w kwaterach do bieżącego chowania, według planu pochówków zatwierdzonego przez Zarządcę cmentarzy.

Odstępstwo od planu pochówków na cmentarzach otwartych do bieżącego chowania zmarłych oraz pochówki na pozostałych cmentarzach komunalnych, zamkniętych do bieżącego chowania zmarłych, wymagają uzyskania pisemnej zgody Zarządcy cmentarza. Zgody te wydawane są bezpłatnie, na podstawie pisemnych wniosków kierowanych do Zarządcy cmentarzy przez osoby organizujące pogrzeb.

Zmiana lokalizacji grobu w obrębie danego cmentarza lub przeniesienie grobu z jednego cmentarza komunalnego na inny cmentarz komunalny, wymaga uzyskania pisemnej zgody Zarządcy cmentarza i może być dokonana w przypadku możliwości terenowych zabezpieczenia zamiennego miejsca przeznaczonego pod grób (miejsca grzebalnego).

Miejscem grzebalnym jest miejsce pod grób ziemny, murowany lub rodzinny.

Miejsca grzebalne zwolnione po ekshumacji mogą być przeznaczone do bieżących pochówków.

Za pochowanie zwłok Zarządca nie pobiera opłat.

Wjazd i poruszanie się pojazdów mechanicznych na terenie cmentarzy

Wjazd pojazdami mechanicznymi na teren cmentarzy komunalnych, w celu odwiedzin grobów, możliwy jest wyłącznie dla osoby niepełnosprawnej ruchowo, posiadającej aktualną kartę inwalidzką. 2.

Do stałego wjazdu na teren cmentarzy upoważnione są pojazdy: a) służb komunalnych związanych z administracją i nadzorem cmentarzy, b) policji, c) pogotowia ratunkowego, d) straży pożarnej.

Przedsiębiorcom, w celu wykonania usług cmentarno-pogrzebowych umożliwia się wjazd na teren cmentarzy komunalnych, samochodami o ciężarze całkowitym do 1,5 t., w dni robocze, w godzinach pracy

Zarządcy cmentarzy, po uprzednim zgłoszeniu wjazdu na cmentarz. Kierujący pojazdami poruszający się po drogach cmentarnych zobowiązani są zachować szczególną ostrożność, poruszać się z prędkością do 5 km/h, nie zakłócać ceremonii pogrzebowych oraz nie tarasować dróg cmentarnych i ścieżek. Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 3 – Poz. 2231 V. Świadczenie usług pogrzebowych i cmentarnych

Do prowadzenia na terenie cmentarzy usług pogrzebowych, upoważnione są firmy wybrane przez rodzinę zmarłych.

Zarządca cmentarzy posiada prawo odmowy dopuszczenia do świadczenia usług cmentarnych na cmentarzach przedsiębiorcom rażąco naruszającym przepisy niniejszego Regulaminu, po ich uprzednim powiadomieniu.

Pogrzeby na cmentarzach mogą być wykonywane w dniach od poniedziałku do soboty w godzinach od 9.00 do 15.00. W uzasadnionych przypadkach godziny te mogą ulec zmianie.

Ekshumacje na cmentarzach mogą być wykonywane w okresie przewidzianym odrębnymi przepisami, w dniach od poniedziałku do soboty, za wyjątkiem dni świątecznych, we wczesnych godzinach rannych (nie później niż do godziny 9.00), po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zarządcą cmentarza.

Usługi cmentarne i kamieniarskie mogą być wykonywane na cmentarzu w dniach od poniedziałku do soboty w godzinach od 9.00 do 15.00 za wyjątkiem dni świątecznych a także w trakcie ceremonii pochówku.

Usługi związane z przeprowadzeniem pogrzebu lub ekshumacji można prowadzić po ich uprzednim zgłoszeniu u Zarządcy cmentarza.

Wskazanie firmie pogrzebowej miejsca grzebalnego do kopania grobu i sprawdzenie prawidłowości jego wykonania pod względem zgodności z przepisami prawa oraz odbiór uporządkowanego terenu przylegającego do nowej mogiły, dokonuje Zarządca cmentarzy, z udziałem przedstawiciela przedsiębiorcy wykonującego usługę pogrzebową.

Na kwaterach przeznaczonych do bieżącego chowania zmarłych, zakończenie kopania grobów przez przedsiębiorców w obrębie kwatery grzebalnej winno nastąpić minimum na jedną godzinę przed pierwszym planowanym w danym dniu pochówkiem i może się rozpocząć nie wcześniej niż pół godziny po dokonaniu ostatniego pochówku.

Przed rozpoczęciem kopania grobu, przedsiębiorca realizujący te prace zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu przewidzianego pod odkład ziemi oraz sąsiednich grobów, a po zasypaniu mogiły zobowiązany jest do przywrócenia terenu składowania odkładu, do stanu poprzedniego.

W razie występujących temperatur dodatnich kopanie grobu ziemnego powinno być realizowane w dniu pogrzebu, natomiast przy występujących temperaturach ujemnych i zamarznięciu ziemi można wstępnie przygotować grób ziemny do pochówku na jeden dzień wcześniej. W przypadku dochowania osoby zmarłej do istniejącego grobu, wcześniejsze przygotowanie grobu musi zostać przeprowadzone w taki sposób, aby uniemożliwiony był dostęp osób niepowołanych do pochowanych w grobie szczątków.

W przypadku wystąpienia trudności w realizacji usługi kopania grobu w miejscach ponownego pochówku, wykonawca usługi zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania o tym

Zarządcę cmentarza, celem ustalenia dalszego sposobu postępowania.
Domy Przedpogrzebowe na cmentarzach komunalnych udostępniane będą dla celów zrealizowania usługi pogrzebowej nie później niż 5 minut przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia ceremonii, a zwalniane muszą być najpóźniej 5 minut przed następną ceremonią.

Wykonawca usług pogrzebowych zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania terminu pogrzebu i zapewnienia godnego orszaku pogrzebowego.

Zabezpieczenie właściwych i bezpiecznych warunków przemieszczania się konduktu pogrzebowego, za wyjątkiem utwardzonych dróg cmentarnych, leży w obowiązku podmiotu wykonującego pochówek.

Grobowce mogą być budowane na kwaterach grobowców, w miejscu wskazanym przez Zarządcę cmentarza. Wykonawca podczas prac budowlanych, związanych z budową grobowca, zobowiązany jest zapewnić nadzór osoby posiadającej uprawnienia budowlane.

Usługi związane z robotami kamieniarskimi oraz wszelkimi robotami budowlanymi, wykonywanymi przy grobach, można prowadzić po ich zgłoszeniu z co najmniej 1- dniowym wyprzedzeniem po przedstawieniu Zarządcy uproszczonego projektu (szkicu) nagrobka lub obiektu budowanego, wraz z jego wymiarami. Dziennik

Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 4 – Poz. 2231
Wykonawca robót kamieniarskich zobowiązany jest do montażu nagrobka o wymiarach nieprzekraczających granic powierzchni grobu.
Wykonawcy robót kamieniarskich i budowlanych, wykonywanych przy grobach, zobowiązani są do uporządkowania terenu, wywozu z miejsca wykonywania usługi gruzu i resztek poprzedniego wystroju grobu, jak również nadmiaru ziemi. Zabrania się czyszczenia i mycia narzędzi oraz sprzętu do prac kamieniarskich i budowlanych na terenie cmentarza oraz na terenie przyległym do cmentarza.

Zarządca cmentarza w przypadku stwierdzenia niezgodności złożonego projektu nagrobka z jego realizacją bądź naruszenia postanowień porządkowych niniejszego regulaminu posiada prawo przerwania prowadzonych prac.

Wykonawca robót kamieniarskich lub innych usług cmentarnych, zobowiązany jest do przerwania prac w przypadku, gdy w sąsiedztwie odbywa się pogrzeb.

Adresy Parafii w Gminie Kobierzyce

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA DOMASŁAW
Parafia powstała 26 czerwca 2006r. W skład parafii wchodzą następujące miejscowości: Domasław, Księginice, Magnice i Chrzanów, proboszczem jest ks. Aleksander Jasiczek. Pierwsze wzmianki o kościele parafialnym pochodzą z 1288 r. początkowo był świątynią katolicką. Od 1529 r. luterańska rada miasta Wrocławia mianowała na stanowisko administratora protestanckiego kaznodzieję Hansa Berlina. Odtąd kościół w Domasławiu był w rękach ewangelików do 1654 r. nasilająca się wówczas akcja rekatolizacji Śląska prowadzona przez Habsburgów zrodziła reakcję protestantów. Na mocy konwencji z Altranstädt przyjętej 1 września 1707 r. oddano protestantom 121 kościołów, w tym kościół parafialny w Domasławiu. Dopiero po II wojnie światowej kościół w Domasławiu powrócił w ręce katolików i był do roku 2006 kościołem filialnym parafii w Tyńcu Małym. Parafia Rzymskokatolicka św. Wojciecha, Biskupa i Męczennika w Domasławiu Ul. Wrocławska 34B, 55-040 Kobierzyce Tel. 71 725-52-13 Proboszcz – ks. Piotr Frankowski.

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA W TYŃCU NAD ŚLĘŻĄ.
Parafia w Tyńcu nad Ślężą swoim zasięgiem obejmuje Biskupice, Budziszów, Jaszowice, Popowice, Pustków Wilczkowski, Rochowice, Rolantowice i Suchowice. Proboszczem jest ks. Augustyn Szczepanik. Parafia może poszczycić się niezwykle cennym zabytkiem – kościołem w Tyńcu nad Ślężą. Pierwsze wzmianki o nim pochodzą aż z 1189 r., kiedy to stanowił własność zakonu Joannitów. Od 1810 r., po odejściu Joannitów, stał się kościołem parafialnym, a Tyniec nad Ślężą – parafią diecezjalną. Parafia Rzymskokatolicka św. Michała Archanioła Tyniec nad Ślężą, ul. Szkolna 8, 55-040 Kobierzyce tel. 71 390 83 54 Proboszcz – ks. mgr lic. Andrzej Guźniczak.

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA W KOBIERZYCACH.
W skład parafii Kobierzyce wchodzą następujące miejscowości: Kuklice, Królikowice i Nowiny. Proboszczem jest ks. Andrzej Jacak. Początkowo msze święte w Kobierzycach były odprawiane w XIX – wiecznej kaplicy, którą w 1958 r. rozbudowano i przystosowano do tego celu. W 1982 r. rozpoczęto budowę nowej świątyni, a już 4 lata później odprawiono w niej I mszę. W 1995 r. kościół został konsekrowany przez księdza kardynała Henryka Gulbinowicza. W tej uroczystości wziął udział ówczesny prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Wałęsa, który z tej okazji ufundował monstrancję. Parafia Rzymskokatolicka Wniebowzięcia Matki Boskiej Kobierzyce ul. Polna 1 a 55-040 Kobierzyce tel. 71 311 14 79 Proboszcz – ks. Andrzej Jacak.

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA W BIELANACH WROCŁAWSKICH.
Do parafii należy Ślęza. Proboszczem jest ks. Mirosław Dziegiński. Kościół w Bielanach miał burzliwą historię. Wzmianka o nim pojawia się już w XIV wieku w liście cesarza Karola IV. W XVII wieku kościół powiększono: od strony północnej dobudowano kapliczkę i zakrystię, a od południowej – kruchtę. Hrabia Augustinus Cromaier w 1567 roku ufundował trzy dzwony, niestety zachował się tylko jeden z nich. Podczas najazdu szwedzkiego w 1632 roku katolicy w okolicach Wrocławia byli prześladowani – kościół bielański został im odebrany i przekazany luteranom. Odzyskali go w 1654 roku. W kościele znajdują się organy pochodzące z 1819 roku. Parafia Rzymskokatolicka św. Andrzeja Apostoła Bielany Wrocławskie ul. Wrocławska 30 a 55-040 Kobierzyce tel. 71 311 27 82 Proboszcz – ks. Mirosław Dziegiński Kanonik rezydent – ks. Bronisław Kupper.

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA W WIERZBICACH.
Do parafii należą następujące miejscowości: Cieszyce, Pustków Żurawski, Solna. Gotycki kościół parafialny w Wierzbicach pochodzi z połowy XV wieku i z początku wieku XVI. Znajduje się pośrodku wsi, z każdej strony otoczony murami. W jego wnętrzu, na ołtarzu, znajduje się manierystyczny tryptyk ze sceną Ostatniej Wieczerzy. Ciekawostką są płyty nagrobne oraz epitafia wmurowane w ściany prezbiterium i nawy. Na pobliskim cmentarzu znajduje się XVIII-wieczny sarkofag barona Hildebrada von Hund, a w murze galeria płyt nagrobnych z XVI i XVII wieku. Parafia Rzymskokatolicka Bożego Ciała i Matki Bożej Częstochowskiej Wierzbice pl. Bożego Ciała 1 45 55-040 Kobierzyce tel. 71 390 80 33 Proboszcz kanonik – ks. Leszek Bajorski.

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA W TYŃCU MAŁYM.
W skład parafii wchodzą Biskupice Podgórne, Małuszów, Racławice Wielkie, Żerniki Małe. Proboszczem jest ks. Ireneusz Alczyk. Kościół parafialny Wniebowzięcia NMP w Tyńcu Małym został wzniesiony na początku XVI w. Powiększono go w 1593 r., odrestaurowano w 1752 r. Kościół jest jednonawowy z wieżą przy północnej ścianie prostokątnego prezbiterium, nakryty sklepieniem krzyżowo – żebrowym. We wnętrzu można zobaczyć przyścienne sakramentarium z 1516 r., dwie rzeźby z ok. 1500 r., barokowy ołtarz i ambonę z 2. poł. XVIII w. W zakrystii godne zobaczenia są dwa kielichy z 1695 i z XVIII w. Parafia Rzymskokatolicka Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny Tyniec Mały ul. Kościelna 5 55-040 Kobierzyce tel. 71 311 80 76 Proboszcz – ks. Ireneusz Alczyk Kanonik – ks. Bronisław Kazak “Jubilat”.