Zgon nienarodzonego dziecka

Śmierć najbliższych nierozerwalnie wiąże się z bólem. Są jednak w życiu chwile, w których ból ten może być jeszcze większy – na przykład w sytuacji, gdy kobieta spodziewa się dziecka, lecz niestety z jakichś przyczyn umiera ono jeszcze w jej łonie lub odchodzi w wyniku poronienia. Co wtedy robić? Czy można pochować takie dziecko?
Przepisy obowiązujące w kwestii pochówków dzieci nienarodzonych są zawiłe i niejednoznaczne, ale odpowiedź na powyższe pytanie brzmi „tak”. Decyzja co do dalszych losów ciała oraz tego, czy zostanie zorganizowany pogrzeb takiego dziecka, znajduje się w gestii prawnych opiekunów. Rodzice mają prawo zwrócić się do szpitala o wydanie zwłok i do rejestracji dziecka w Urzędzie Stanu Cywilnego na podstawie uzyskanego w placówce medycznej pisemnego zgłoszenia urodzenia dziecka martwego i wydanej przez szpital karty zgonu. Jest on do tego zobowiązany, w praktyce jednak często pojawia się odmowa wydania takiej dokumentacji ze wskazaniem na obowiązujące wcześniej regulacje prawne klasyfikujące śmierć płodu do 22 tygodnia ciąży jako poronienie, przez co ciało powinno pozostać w szpitalu i ulec spopieleniu przez placówkę medyczną jako odpad medyczny.

Pochówek dzieci – kiedy jest możliwy?

O możliwości pochowania ciała wskazują takie dokumenty jak Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru karty zgonu i sposobu jej wypełniania oraz drugie Rozporządzenie (z tego samego dnia), zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi. Pierwszy z opisanych dokumentów stanowi w § 1 ust. 2, że kartę zgonu wypełnia się dla dzieci martwo urodzonych, bez względu na czas trwania ciąży, na wniosek osób uprawnionych do pochowania. Drugi – że za zwłoki uważa się ciała osób zmarłych i dzieci martwo urodzonych, bez względu na czas trwania ciąży.

Na bazie dokumentów wystawionych przez szpital można w USC wystawić skrócony akt urodzenia z adnotacją o urodzeniu dziecka martwego (dlatego nie wystawia się tu aktu zgonu) i przystąpić do organizacji pogrzebu. W sytuacji śmierci dziecka nienarodzonego można się również ubiegać o zasiłek pogrzebowy (4 tys. zł), jeśli zmarłe dziecko było członkiem rodziny osoby ubezpieczonej lub pobierającej emeryturę/rentę. Oznacza to, że o taki zasiłek mogą wystąpić na przykład dziadkowie zmarłego dziecka. Do jego uzyskania niezbędne będą: wniosek o zasiłek pogrzebowy (Z-12), skrócony odpis aktu urodzenia dziecka, oryginały rachunków za wydatki poniesione na organizację ceremonii pogrzebowej (lub potwierdzone przez bank kopie, jeśli jej organizacja była kredytowana), niezbędne okażą się również dokumenty uwiarygodniające pokrewieństwo ze zmarłym dzieckiem.

Pogrzeb dziecka martwo urodzonego

Wrocław należy do grona miast, w których zostały przyjęte procedury umożliwiające organizację pochówków dzieci martwo narodzonych. Podobne dokumenty przyjęto między innymi w Koszalinie, Ostrołęce, Szczecinie oraz Gorzowie Wielkopolskim. Również w kościołach bardzo wiele zmieniło się w tej kwestii. Przede wszystkim w trakcie pogrzebu takiego dziecka odprawiana jest Msza Święta, a następnie ksiądz razem z najbliższymi udaje się na cmentarz, gdzie ma miejsce pochówek.
Wciąż jednak zdarzają się przypadki, kiedy rodzice nie decydują się na odbiór ze szpitala dziecka, które urodziło się martwe. Dlatego zupełnie niedawno pojawiła się idea wspólnego chowania ciał tych dzieci. Takie zbiorowe pochówki dają możliwość godnego pożegnania tych, którzy odeszli zbyt wcześnie.